Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja „Dom Wytchnienia”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Jędrzeja Maciuka i Magdalenę Maciuk, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym (Repertorium A nr 23169/2021) sporządzonym w dniu 21.07.2021 r. przez notariusza Piotra Garusa w kancelarii notarialnej Piotr Garus, Paweł Godorowski s.c. we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich nr 17A/217.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy Minister ds. zdrowia.
 3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celem głównym Fundacji jest wspieranie osób i rodzin w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności w obszarach najczęstszych chorób cywilizacyjnych, jakimi są choroby nowotworowe oraz uzależnienia.

§ 5

 1. Szczegółowe cele Fundacji to:
  a) wspieranie rodzin zmagających się z chorobą członka rodziny
  b) działalność na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin, które dotknęła choroba przewlekła
  c) działalność charytatywna kierowana do osób, których sytuacja materialna uległa pogorszeniu
  w wyniku choroby lub długotrwałego leczenia
  d) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  f) działalność na rzecz ekologii i dziedzictwa przyrodniczego
  g) promocja i organizacja wolontariatu
  h) działalność charytatywna na rzecz osób w trudnej sytuacji finansowej spowodowanej chorobą i/lub kosztownym leczeniem
  i) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – o ile ich cele statutowe są zbieżne z celem głównym Fundacji.
 1. Cele statutowe będą realizowane m.in. poprzez:
  a) stworzenie i prowadzenie Domu Wytchnienia – miejsca wypoczynku i wsparcia dla osób i rodzin zmagających się z chorobą onkologiczną oraz innymi uciążliwymi chorobami przewlekłymi – zapewniającego wsparcie duchowe, psychologiczne i edukacyjne. Dla realizacji funkcji miejsca wypoczynku organizowane będą zajęcia warsztatowe, artystyczne, kameralna turystyka oraz programy wypoczynkowe wykorzystujące elementy psychoonkologii, hortiterapii i zooterapii.

  b) działania z obszaru edukacji i promocji zdrowia, np. organizacja i prowadzenie warsztatów edukacyjnych, grup wsparcia itp.

  c) prowadzenie działań pomocowych kierowanych do osób używających środków psychoaktywnych, osób uzależnionych behawioralnie oraz dla bliskich takich osób, w tym: działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, profilaktyka i terapia uzależnień

  d) działania z obszaru rolnictwa społecznie zaangażowanego, realizowane w formie prowadzenia gospodarstwa terapeutycznego, adresowane do osób zmagających się z chorobą i ich rodzin (gospodarstwo opiekuńcze), także poprzez edukację (ekologiczną i przyrodniczą) i działalność pedagogiczną (pedagogika przygody).

Rozdział III. Władze Fundacji

§ 6

 1. Władzami Fundacji są:
  a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
  b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 7

 1. Uchwały wszystkich władz Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – z wyjątkami opisanymi w § 13 pkt 3, § 20, § 21 i § 22 pkt 3.
 2. Przy dwuosobowym składzie grona Fundatorów lub Zarządu, do ważności uchwały wymagana jest obecność całego składu.
 3. Poddać projekt uchwały pod głosowanie może każdy członek danej władzy Fundacji.
 4. Uchwały władz Fundacji mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Jeżeli na posiedzeniu głosowana będzie uchwała, a obecni na nim uprawnieni do głosowania nie będą tworzyć quorum niezbędnego do jej ważności, wówczas do nieobecnych członków wysyłane będzie pocztą elektroniczną zawiadomienie informujące o tym, że głosowanie nad uchwałą (której projekt zostały przesłany razem z zawiadomieniem o zebraniu) będzie kontynuowane do określonej daty w trybie indywidualnego zbierania głosów.
 5. Posiedzenia władz Fundacji mogą odbywać się w całości lub częściowo przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość w czasie rzeczywistym. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie.
 6. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Rady ulegnie zmniejszeniu poniżej statutowego minimum, uzupełnienia składu dokonuje się na najbliższym posiedzeniu właściwego organu.

Rozdział IV: Zarząd Fundacji

§ 8

 1. Funkcję Prezesa Zarządu pełni jeden z Fundatorów lub osoba przez niego wskazana.
 2. Zarząd składa się z co najmniej 2 członków, w tym Prezesa, powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatorów.
 3. W przypadku, gdy członek Zarządu (w tym Prezes) zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji, nowy członek (w tym Prezes) zostaje wybrany przez Fundatorów.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołują Fundatorzy pisemną decyzją.
 5. Odwołany przez Fundatorów może być Zarząd w całości lub każdy z jego członków.
 6. W przypadku trwałej niezdolności Fundatorów do samodzielnego działania, członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd, wskazując Prezesa. Gdy w takiej sytuacji dochodzi zmiany całego Zarządu, odchodzący Zarząd powołuje nowy Zarząd, wskazując Prezesa.
 7. W przypadku trwałej niezdolności zarówno Fundatorów jak i Zarządu do samodzielnego działania (w tym śmierci wszystkich jego członków), członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada, wskazując Prezesa.
 8. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatorów
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  c) śmierci członka Zarządu
  d) odwołania przez Fundatorów.
 9. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 9

 1. W sytuacji równego rozłożenia głosów w trakcie głosowań Zarządu decyduje głos Prezesa. Jeśli wymagana liczba członków nie jest obecna na posiedzeniu, Prezes Zarządu zwołuje kolejne posiedzenie obejmujące ten sam porządek dzienny. Posiedzenie to może odbywać się tego samego dnia. Powiadomienia wysyła się listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.

§ 10

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu i jego członków należy:
  a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
  b) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji
  c) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji
  d) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji zgodnie z jej statutem i obowiązującym prawem
  e) realizacja celów statutowych
  f) sporządzanie planów pracy i budżetu
  g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
  h) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia
  i) podejmowanie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej
  j) podejmowanie uchwały w sprawie zakresu prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego
  k) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu reprezentują jednoosobowo Fundację na zewnątrz.
 5. Zarząd prowadzi rejestr podjętych przez siebie uchwał.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 8. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 9. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy zarządu, przedstawiciele Rady Fundacji lub upoważnione przez nie osoby z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Zarządu.

Rozdział V: Rada Fundacji

§ 11

 1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada jest organem kolegialnym, składa się z co najmniej 3 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków składu Rady powołują i odwołują Fundatorzy.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady przy akceptacji Fundatorów.
 5. W przypadku, gdy członek Rady zrezygnuje z dalszego pełnienia funkcji przed upływem kadencji, nowy Członek zostaje wybrany na pozostały okres kadencji. Po upływie kadencji Rady jej dotychczasowi Członkowie mogą zostać wybrani ponownie.
 6. Członkowie Rady:
  a) nie mogą być Członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie zwrot uzasadnionych kosztów w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 1. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a) dobrowolnego ustąpienia zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
  c) odwołania, o którym mowa w punktach 3. i 4. niniejszego paragrafu
  d) śmierci członka.

§ 12

Do zadań Rady należy:
a) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
b) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium
c) wnioskowanie o zwołanie zebrania Zarządu
d) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie rażącego naruszenia obowiązków lub ich bezczynności
e) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w przypadku trwałej niemożności wykonywania czynności przez Zarząd i Fundatorów.

§ 13

 1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz w roku.
 2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków. Wyjątkiem jest uchwała dotycząca powołania Przewodniczącego Rady, dla której ważności wymagana jest obecność 2/3 składu Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
 8. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
 9. Rada może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.
 10. Głosowania Rady Fundacji są jawne.
 11. Posiedzenia Rady są protokołowane i podpisywane przez wszystkich obecnych na zebraniu członków Rady Fundacji.
 12. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Fundacji.
  Rozdział VI: Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 14

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.
 2. Zarząd może podjąć uchwałę o wynagrodzeniu dla Prezesa i innych Członków Zarządu. Wysokość wynagrodzenia zostaje określona na podstawie umowy o pracę lub innej dozwolonej prawem.
 3. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady spośród członków Rady.

Rozdział VII: Majątek Fundacji

§ 15

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – w tym 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) na realizację celów statutowych i 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na przyszłe prowadzenie działalności gospodarczej – a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 16

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  a) darowizn, spadków, zapisów
  b) dotacji, datków i subwencji
  c) zbiórek publicznych oraz prywatnych
  d) majątku Fundacji oraz dochodów z tego majątku
  e) odsetek i lokat bankowych
  f) dochodów z odpłatnej działalności statutowej
  g) dochodów z ewentualnej przyszłej działalności gospodarczej (przy czym ta działalność może jedynie stanowić działalność pomocniczą)
  h) kredytów i pożyczek
  i) innych wpływów uzyskanych w sposób zgodny z przepisami prawa
 1. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 17

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 4. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 6. Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VIII: Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna

§ 18

 1. Fundacja realizuje cele w sposób nieodpłatny, w ramach statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego i w sposób odpłatny, w ramach statutowej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego.
 2. Szczegółowy zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku określi Zarząd w formie uchwały Zarządu.
 3. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

Rozdział IX: Postanowienia końcowe

§ 19

 1. Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona – po podjęciu stosownej uchwały Zarządu i spełnieniu wymaganych prawem formalności – prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała Zarządu dotycząca rozpoczęcia działalności gospodarczej winna zawierać katalog przedmiotów tej działalności wraz z podaniem stosownych PKD.
 2. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza stanowić będzie działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie w całości na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 20

 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania (nie mniej niż dwóch).
 2. Zmiana dotycząca celów określonych w akcie fundacyjnym może być dokonana jedynie za pisemną zgodą Fundatorów. W przypadku trwałej niezdolności Fundatorów do samodzielnego działania lub ich śmierci zmian w statucie może dokonać Zarząd za pisemną aprobatą Rady Fundacji.

§ 21

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania (nie mniej niż dwóch) i przy pisemnej akceptacji Fundatorów. W przypadku trwałej niezdolności Fundatorów do samodzielnego działania lub jego śmierci, decyzję taką podejmuje Zarząd za pisemną aprobatą Rady Fundacji.

§ 22

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
 3. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy. W przypadku trwałej niezdolności Fundatorów do samodzielnego działania lub ich śmierci, decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności wszystkich członków organu uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały w momencie likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
 5. Po śmierci Fundatorów ich obowiązki będzie wykonywał Zarząd Fundacji.